Cyfeillion Sankwia Friends - supporting sustainable development in Gambia

Sut i helpu

Fel elusen, rydym yn falch o’r ffaith nad oes gennym unrhyw gostau gweinyddu. Mae aelodau yn rhoi eu hamser a’u gwasanaethau yn rhad ac am ddim, a hefyd yn talu am yr holl ddeunyddiau swyddfa a chostau postio.  

                   Mae pob ceiniog a godir yn cael ei gwario ar gyflawni ein hamcanion.

Helpwch ni i helpu pobl Sankwia a’r cyffiniau i gael gwell dyfodol.

Rydym yn croesawu unrhyw roddion, waeth pa mor fychan. Os ydych chi’n talu treth yn y DU ac yn llenwi ffurflen cymorth rhodd, gallwn hawlio 25 ceiniog oddi wrth lywodraeth y DU am bob £1 yr ydych yn ei rhoi. 

Gallwch noddi addysg plentyn am gyn lleied â £3 y mis. Mae nawdd o’r fath yn talu am yr holl ffїoedd ysgol a’r holl offer a deunyddiau swyddfa, yn ogystal â 2 wisg ysgol a phâr o esgidiau.   

Rydym yn gobeithio y byddwn yn gallu anfon cynhwysydd arall i Sankwia tua diwedd 2011. Rydym angen cyfarpar meddygol, offer cyffredinol, deunyddiau addysgol, offer chwaraeon a dillad plant. Os oes gennych chi eitemau o’r fath, cysylltwch â Myrddin Owens neu Val Roberts ar 07788134844 neu 07980986375.

Rydym yn gobeithio cynnal arwerthiant elusennol arall naill ai tua diwedd mis Medi neu’n gynnar ym mis Hydref. Bydd yr elw’n cael ei ddefnyddio i brynu offer meddygol ar gyfer y ward mamolaeth a phlant yn y clinig iechyd yn Soma. Os oes gennych  unrhyw eitemau y gellid eu gwerthu neu os oes gennych gysylltiad ag unrhyw un a allai helpu, cysylltwch â Myrddin Owens neu Val Roberts ar y rhifau ffôn uchod.   

Beth am ystyried ein helpu ni hefyd fel un o’n gwirfoddolwyr?

Lawrlwytho PDF: Ffurflen Archeb Sefydlog

Lawrlwytho PDF: Ffurflen Cymorth Rhodd


Cysylltu â Ni

Cyfeillion Sankwia Friends
Llawr Y Llan, Lon Goch
Amlwch, Ynys Mon LL68 9EN
Ffon: 01407 830974
Ebost: